Privatlivspolitik

Dansk danseterapeutforenings dataansvar. 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige  

Dansk danseterapeut forenings bestyrelse er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktpersoner; Linda Hejselbak, Rikke Andersen, Lisa Sommer, Mai Glahn og Mie Hørbo på info@danseterapeuter.dk 

CVR nr: 35995390 

Mail: info@danseterapeuter.dk 

Website: www.danseterapeuter.dk 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger 

 1. Medlemsoplysninger:  
 • Almindelige personoplysninger: 

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, telefonnummer og e-mailadresse. 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Vi får vi oplysningerne fra dig som medlem. 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger 
 • Behandling med samtykke 

 

Formålene:  

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:  
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning 
 • Som led i foreningens aktiviteter herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning   
 • Administration af din relation til os 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Udøvelse af aktivitet. 
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling  
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.  
 • Afholdelse af sociale arrangementer, og andre aktiviteter 
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen 
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende